1

Image Inpainting

我们将学习如何通过一种称为修复的方法去除旧照片中的小噪音,笔画等。基本思路很简单:用相邻像素替换那些坏标记,使其看起来像邻域。

cv2.inpaint()

  • cv2.INPAINT_TELEA
  • cv2.INPAINT_NS
import numpy as np
import cv2 as cv

img = cv.imread('messi_2.jpg')
mask = cv.imread('mask2.png',0)

dst = cv.inpaint(img,mask,3,cv.INPAINT_TELEA)

cv.imshow('dst',dst)
cv.waitKey(0)
cv.destroyAllWindows()

第一张图显示降级输入,第二个图像是面具,第三个图像是第一个算法的结果,最后一个图像是第二个算法的结果。

clipboard.png


sakurala
84 声望37 粉丝

目前正在学习以及巩固opencv-python知识.