vue 实现二级联动

Nick

因项目需要,最近用vue写了个二级联动,刚开始用vue不熟悉,收集了两种方法,这也是我借鉴别人的文章和思路才写出来的,其实没什么区别,可以参考下:
第一种:
这是第一种方法的html部分代码:

<div id="test">
 <select v-model="selected">
  <option v-for="yx in YX" :value="yx.text">
    {{yx.text}}
  </option>
 </select>
 <select>
  <option v-for="zy in selection" :value="zy.text" :selected="$index == 0 ? true : false">
    {{zy.text}}
  </option>
 </select>
</div>

这是第一种方法的js部分代码:

new Vue({
 el: '#test',
 data: {
  selected: '计信院',
  YX: [{
   text: '计信院',
   ZY: [{
    text: '软件工程'
   }, {
    text: '计算机科学与技术'
   }, {
    text: "信息安全"
   }, ]
  }, {
   text: '商学院',
   ZY: [{
    text: '旅游管理'
   }, {
    text: '工商管理'
   }, {
    text: "行政管理"
   }, ]
  }, ]
 },
 computed: {
  selection: {
   get: function() {
    var that = this;
    return this.YX.filter(function(item) {
     return item.text == that.selected;
    })[0].ZY;
   }
  }
 }
});

以上是一种方法,总体来说还不错,而且默认有第一项,无需在写默认项。
下面是另一种方法,这个方法和上面不同的是没有默认项,但是比上面哪种方法更好理解,这个方法怎么加默认项,现在还没搞明白,后续会继续更新:
这是第二种方法的html部分代码:

<div id="test">
  <select v-model="A">
    <option v-for="yx in YX">
      {{yx.text}}
    </option>
  </select>

  <select>
    <option v-for="zy in selection">
      {{zy.text}}
    </option>
  </select>
</div>

这是第二种方法的js部分代码:

var vm = new Vue({
  el:'#test',
  data:{
    YX:[
      {
        text:'计信院',
        ZY:[
          {text:'软件工程'},
          {text:'计算机科学与技术'},
          {text:"信息安全"},
        ]
      },
      { 
        text:'商学院',
        ZY:[
          {text:'旅游管理'},
          {text:'工商管理'},
          {text:"行政管理"},
        ]
      },    
    ]
  },
  computed:{
    selection: function() {
      for (var i = 0; i < this.YX.length; i++) {
        if (this.YX[i].text === this.A) {
          return this.YX[i].ZY;
        }
      }
    }
  }
});

总体来说,两种方法都可以,都值得借鉴一下

阅读 11.3k

经验收集
本专栏是本人原创文章私有的专栏,还请大家关注我的文章

前端工程师

30 声望
1 粉丝
0 条评论

前端工程师

30 声望
1 粉丝
文章目录
宣传栏