Python实现二叉树相关算法

节点定义

class Node(object):
  def __init__(self, left_child, right_child, value):
    self._left_child = left_child
    self._right_child = right_child
    self._value = value

  @property
  def left_child(self):
    return self._left_child

  @property
  def right_child(self):
    return self._right_child

  @left_child.setter
  def left_child(self, value):
    self._left_child = value

  @right_child.setter
  def right_child(self, value):
    self._right_child = value

  @property
  def value(self):
    return self._value

  @value.setter
  def value(self, value):
    self._value = value

二叉树定义

class Tree(object):
  def __init__(self, value):
    self._root = Node(None, None, value=value)

  @property
  def root(self):
    return self._root

先序遍历

递归方式

'''
先序遍历,递归方式
'''
def preoder(root):
  if not isinstance(root, Node):
    return None
  preorder_res = []
  if root:
    preorder_res.append(root.value)
    preorder_res += preoder(root.left_child)
    preorder_res += preoder(root.right_child)

  return preorder_res

非递归方式

'''
先序遍历,非递归方式
'''
def pre_order_not_recursion(root):
  if not isinstance(root, Node):
    return None

  stack = [root]
  result = []
  while stack:
    node = stack.pop(-1)
    if node:
      result.append(node.value)
      stack.append(node.right_child)
      stack.append(node.left_child)
  return result

中序遍历

递归方式

'''
中序遍历,递归方式
'''
def middle_order(root):
  if not isinstance(root, Node):
    return None
  middle_res = []
  if root:
    middle_res += middle_order(root.left_child)
    middle_res.append(root.value)
    middle_res += middle_order(root.right_child)
  return middle_res

非递归方式

'''
中序遍历,非递归方式
'''
def middle_order_bot_recursion(root):
  if not isinstance(root, Node):
    return None

  result = []
  stack = [root.right_child, root.value, root.left_child]
  while stack:
    temp = stack.pop(-1)
    if temp:
      if isinstance(temp, Node):
        stack.append(temp.right_child)
        stack.append(temp.value)
        stack.append(temp.left_child)
      else:
        result.append(temp)
  return result

后序遍历

递归方式

'''
后序遍历,递归方式
'''
def post_order(root):
  if not isinstance(root, Node):
    return None
  post_res = []
  if root:
    post_res += post_order(root.left_child)
    post_res += post_order(root.right_child)
    post_res.append(root.value)
  return post_res

非递归方式

'''
后序遍历,非递归方式
'''
def post_order_not_recursion(root):
  if not isinstance(root, Node):
    return None

  stack = [root.value, root.right_child, root.left_child]
  result = []

  while stack:
    temp_node = stack.pop(-1)
    if temp_node:
      if isinstance(temp_node, Node):
        stack.append(temp_node.value)
        stack.append(temp_node.right_child)
        stack.append(temp_node.left_child)
      else:
        result.append(temp_node)

  return result

分层遍历

'''
分层遍历,使用队列实现
'''
def layer_order(root):
  if not isinstance(root, Node):
    return None

  queue = [root.value, root.left_child, root.right_child]
  result = []
  while queue:
    temp = queue.pop(0)
    if temp:
      if isinstance(temp, Node):
        queue.append(temp.value)
        queue.append(temp.left_child)
        queue.append(temp.right_child)
      else:
        result.append(temp)

  return result

计算二叉树结点个数

'''
计算二叉树结点个数,递归方式
NodeCount(root) = NodeCount(root.left_child) + NodeCount(root.right_child)
'''
def node_count(root):
  if root and not isinstance(root, Node):
    return None

  if root:
    return node_count(root.left_child) + node_count(root.right_child) + 1
  else:
    return 0


'''
计算二叉树结点个数,非递归方式
借用分层遍历计算
'''
def node_count_not_recursion(root):
  if root and not isinstance(root, Node):
    return None

  return len(layer_order(root))

计算二叉树深度

'''
计算二叉树深度,递归方式
tree_deep(root) = 1 + max(tree_deep(root.left_child), tree_deep(root.right_child))
'''
def tree_deep(root):
  if root and not isinstance(root, Node):
    return None

  if root:
    return 1 + max(tree_deep(root.left_child), tree_deep(root.right_child))
  else:
    return 0

'''
计算二叉树深度,非递归方法
同理参考分层遍历的思想
'''
def tree_deep_not_recursion(root):
  if root and not isinstance(root, Node):
    return None
  result = 0
  queue = [(root, 1)]
  while queue:
    temp_node, temp_layer = queue.pop(0)
    if temp_node:
      queue.append((temp_node.left_child, temp_layer+1))
      queue.append((temp_node.right_child, temp_layer+1))
      result = temp_layer + 1

  return result-1

计算二叉树第k层节点个数

'''
计算二叉树第k层节点个数,递归方式
kth_node_count(root, k) = kth_node_count(root.left_count, k-1) + kth_node_count(root.right_count, k-1)
'''
def kth_node_count(root, k):
  if root and not isinstance(root, Node):
    return None

  if not root or k <= 0:
    return 0
  if k == 1:
    return 1
  return kth_node_count(root.left_child, k-1) + kth_node_count(root.right_child, k-1)

'''
计算二叉树第K层节点个数,非递归方式
'''
def kth_node_count_not_recursion(root, k):
  if root and not isinstance(root, Node):
    return None

  if not root or k <= 0:
    return 0

  if k == 1:
    return 1

  queue = [(root, 1)]
  result = 0
  while queue:
    temp_node, temp_layer = queue.pop(0)
    if temp_node:
      if temp_layer == k:
        result += 1
      elif temp_layer > k:
        return result
      else:
        queue.append((temp_node.left_child, temp_layer+1))
        queue.append((temp_node.right_child, temp_layer+1))
  return result

计算二叉树叶子节点个数

'''
计算二叉树叶子节点个数,递归方式
关键点是叶子节点的判断标准,左右孩子皆为None
'''
def leaf_count(root):
  if root and not isinstance(root, Node):
    return None

  if not root:
    return 0
  if not root.left_child and not root.right_child:
    return 1

  return leaf_count(root.left_child) + leaf_count(root.right_child)

判断两个二叉树是不是相同

'''
判断两个二叉树是不是相同,递归方式
isSame(root1, root2) = (root1.value == root2.value)
          and isSame(root1.left, root2.left) 
          and isSame(root1.right, root2.right)
'''
def is_same_tree(root1, root2):
  if not root1 and not root2:
    return True

  if root1 and root2:
    return (root1.value == root2.value) and \
        is_same_tree(root1.left_child, root2.left_child) and \
        is_same_tree(root1.right_child, root2.right_child)
  else:
    return False

判断是否为二分查找树BST

'''
判断是否为二分查找树BST,递归方式
二分查找树的定义搞清楚,二分查找树的中序遍历结果为递增序列
'''
def is_bst_tree(root):
  if root and not isinstance(root, Node):
    return None

  def is_asc(order):
    for i in range(len(order)-1):
      if order[i] > order[i+1]:
        return False
    return True

  return is_asc(middle_order_bot_recursion(root))

测试方法

if __name__ == "__main__":
  tree = Tree(1)
  tree1 = Tree(1)
  node6 = Node(None, None, 7)
  node5 = Node(None, None, 6)
  node4 = Node(None, None, 5)
  node3 = Node(None, None, 4)
  node2 = Node(node5, node6, 3)
  node1 = Node(node3, node4, 2)
  tree.root.left_child = node1
  tree.root.right_child = node2
  tree1.root.left_child = node2
  tree1.root.right_child = node2
  print(is_bst_tree(tree.root))

努力工作,好好生活

23 声望
3 粉丝
0 条评论
推荐阅读
最好用的 python 库合集
🎈 分词 - jieba优秀的中文分词库,依靠中文词库,利用词库确定汉子之间关联的概率,形成分词结果 {代码...} 🎈 词云库 - wordcloud对数据中出现频率较高的 关键词 生成的一幅图像,予以视觉上的突出 {代码...} 🎈 ...

tiny极客11阅读 3.5k评论 2

封面图
算法可视化:一文弄懂 10 大排序算法
在本文中,我们将通过动图可视化加文字的形式,循序渐进全面介绍不同类型的算法及其用途(包括原理、优缺点及使用场景)并提供 Python 和 JavaScript 两种语言的示例代码。除此之外,每个算法都会附有一些技术说...

破晓L7阅读 906

封面图
基于Sanic的微服务基础架构
使用python做web开发面临的一个最大的问题就是性能,在解决C10K问题上显的有点吃力。有些异步框架Tornado、Twisted、Gevent 等就是为了解决性能问题。这些框架在性能上有些提升,但是也出现了各种古怪的问题难以...

jysong6阅读 3.9k评论 3

滚蛋吧,正则表达式!
你是不是也有这样的操作,比如你需要使用「电子邮箱正则表达式」,首先想到的就是直接百度上搜索一个,然后采用 CV 大法神奇地接入到你的代码中?

良许4阅读 2.3k

又一款眼前一亮的Linux终端工具!
今天给大家介绍一款最近发现的功能十分强大,颜值非常高的一款终端工具。这个神器我是在其他公众号文章上看到的,但他们都没把它的强大之处介绍明白,所以我自己体验一波后,再向大家分享自己的体验。

良许5阅读 1.8k

00 后清华学霸用 AI 打败大气层「魔法攻击」,还原宇宙真面貌
内容一览:从诞生的那一刻起,人类对宇宙的探索就从未停止。如今,这门古老的科学再次借助 AI 获得加速度。本文将展示 AI 与天文学的结合擦出了怎样的火花。关键词:AI 天文图像 弱引力透镜

超神经HyperAI阅读 86.1k

封面图
FastAPI性能碾压Flask?
不止一次的听过,FastAPI性能碾压Flask,直追Golang,不过一直没有测试过,今天闲着没事测试一下看看结果。不知道是哪里出了问题,结果大跌眼镜。

二毛erma02阅读 10.2k评论 3

封面图

努力工作,好好生活

23 声望
3 粉丝
宣传栏