PHP多维数组排序,用array_multisort函数对数组按指定字段排序

PHP中有一些函数可以用来对数组进行排序。

 • sort() - 对数组进行升序排列
 • rsort() - 对数组进行降序排列
 • asort() - 根据关联数组的值,对数组进行升序排列
 • ksort() - 根据关联数组的键,对数组进行升序排列
 • arsort() - 根据关联数组的值,对数组进行降序排列
 • krsort() - 根据关联数组的键,对数组进行降序排列

例如:

    $arr=['green','car','apple','book'];
    sort($arr);
    var_dump($arr);

可以得到排序结果:

array (size=4)
 0 => string 'apple' (length=5)
 1 => string 'book' (length=4)
 2 => string 'car' (length=3)
 3 => string 'green' (length=5)

但是对一个有多个字段的数组,要怎么按照指定的字段排序呢?比如下面这个数组:

    $arr=[
      [
        'age'=>50,
        'name'=>'张三'
      ],
      [
        'age'=>18,
        'name'=>'李四'
      ],
      [
        'age'=>27,
        'name'=>'王五'
      ]
    ];

我们怎么按照age或name排序呢?我们可以使用array_multisort这个函数来进行按指定字段排序。

 array_multisort(array_column($arr,'age'),SORT_ASC,$arr);
var_dump($arr);

打印结果

array (size=3)
 0 => 
  array (size=2)
   'age' => int 18
   'name' => string '李四' (length=6)
 1 => 
  array (size=2)
   'age' => int 27
   'name' => string '王五' (length=6)
 2 => 
  array (size=2)
   'age' => int 50
   'name' => string '张三' (length=6)

这样就排好了,也就是说用array_multisort这个函数排序时,用array_column排数组指定的列提取出来放第一个参数,排序常量放第二个参数,数组放到第三个参数,就可以按指定的字段进行排序了。SORT_ASC 是升序,SORT_DESC 是降序。以上就是按字段进行排序的方法,谢谢各位。

阅读 52

推荐阅读