linux、mac下,php连接sql server的问题

Jian
 • 768

我们有个项目,由不同团队开发。一边用windows + .net + sql server 2008;另外一边用linux + yii(php) + mysql开发,现在想用yii去连接sql server,开发环境的系统是osx,怎么解决连接的问题?

回复
阅读 8.2k
3 个回答

找到一些答案,遇到一些问题做个记录。

http://php.net/manual/zh/pdo.drivers.php

目前采用freeTDS和pdo_dblib解决的,但是编码有问题。yii用utf-8,sql server上用gbk。

osx配置如下,utf8放下面会报错,不知道什么原因。

'api' => [
    'class' => 'yii\db\Connection',
    'dsn' => 'dblib:host=x.x.x.x;dbname=dbname;charset=utf8',
    'username' => 'username',
    'password' => 'password',
    //'charset' => 'utf8',
  ],

ubuntu配置如下,utf8放哪一样,程序运行正常,但是写入sql server会乱码。

  'api' => [
    'class' => 'yii\db\Connection',
    'dsn' => 'dblib:host=x.x.x.x;dbname=dbname;charset=utf8',
    'username' => 'username',
    'password' => 'password',
    //'charset' => 'utf8',
  ],

编码的问题已经解决,看这里:http://segmentfault.com/q/1010000002661362

研究问题之后,知道了。 unix/linux 连接 sql server 的方式很多种,比如 freetds + unixODBC(iODBC)等。

php的pdo能支持,不管哪种数据库,无非是数据库驱动器和数据库管理器的连接的问题。

PHP的PDO链接:http://php.net/manual/zh/pdo.drivers.php

主要是驱动和连接字符串的格式问题。
我这边验证过的格式
1 使用php_pdo_sqlsrv_55_ts.dl 这种数据库驱动 (55代表php 5.5)
2 'dsn' => 'sqlsrv:Server=ip;Database=dbname',
3 phpinfo() 查看 PDO support 的数据库类型 否则会报错:Error:SQLSTATE[IMSSP]: An invalid keyword 'host' was specified in the DSN string
PDO support

几个连接看一遍就清楚了
php 连接 mssql sql2008

PHP连接mssql
PHP5.4配置sql server

宣传栏