<html lang="zh_cn">和<html lang="zh_CN">一样么?

小小的PHP能干啥
  • 181

<html lang="zh_cn">和<html lang="zh_CN">一样么?

哪个对?

如果写错会怎么样?

回复
阅读 4.9k
2 个回答
✓ 已被采纳

《语种名称代码》http://www.ruanyifeng.com/blo...
《网页头部的声明应该是用 lang="zh" 还是 lang="zh-cn"?》https://www.zhihu.com/questio...

我也不清楚是否区分大小写,顶多不识别而采用 http header 的 Content-Language 或者是浏览器默认语言,比如当期系统语言。

一样的。但是一般用zh_cn。

你知道吗?

宣传栏