js如何取<a class='cccc'>标签<strong>中的文本</strong></a>

xiaomayi2012
  • 300

js如何获取a标签<strong>文本</strong>中的文本

<a class="slogo-shopname"  data-spm-anchor-id="a1z10.1-b-s.1997427721.d4918089"><strong>ochirly</strong></a>
回复
阅读 6.5k
9 个回答
var text=document.querySelector(".slogo-shopname strong").innerHTML;

之所以用innerHTML而不用innerText是因为innerHTML已纳入HTML5规范,而innerText没有。innerText可能有兼容性问题。

jquery:

$(".slogo-shopname strong:contains('ochirly')")

document.getElementsByClassName('class')[0].children[0].innerText

javascript: document.querySelector(".slogo-shopname strong").innerText;
jquery: $(".slogo-shopname strong").text();

查询纯文本形式的元素内容,标准的方法是用Node的textContent属性来实现,以下代码供参考,你试试

var strong = document.getElementsByTagName('strong')[0];
var text = strong.textContent;
console.log(text);
qq812679749
  • 3
新手上路,请多包涵

var value_ = $("a").text();

alert(value_);
'<a class="slogo-shopname" data-spm-anchor-id="a1z10.1-b-s.1997427721.d4918089"><strong>ochirly</strong></a>'.match(/<strong.*?>(.*?)<\/strong>/)[1]

JQ:

var Sval =  $('.cccc strong').text();

$(".slogo-shopname strong").text();

宣传栏