js如何实现链式调用?

x_hola
 • 666
 <div class="slide_window_a">
    <div class="s_scroll_a" id="s_scroll_a">
      <img src="1.jpg" alt="">
      <img src="2.jpg" alt="">
      <img src="3.jpg" alt="">
      <img src="4.jpg" alt="">
      <img src="5.jpg" alt="">
      <img src="6.jpg" alt="">
    </div> 
 </div>

 <script>
  function tag(element){
    return document.getElementsByTagName(element);
  }

  function $(element){
    return document.getElementById(element);
  }
  alert($("s_scroll_a").tag("img").length);

为何这样$("s_scroll_a").tag("img").length不行?如何才能使用链式操作?

回复
阅读 3.5k
5 个回答
xiaoboost
 • 7.7k
✓ 已被采纳
 1. 运算是从左往右的

 2. $("s_scroll_a")返回了个Element实例,tag是你自己定义的函数,这俩半毛钱关系都没有,当然不能用链式调用。

 3. 想要实现你这个东西的链式调用,你需要封装个类,然后把tag函数放到类的原型方法中。

链式调用的根本在于上一个函数的返回值有下一个要调用的方法,依次类推。

比较常见做法是自己写个类来封装数据,然后提供一堆处理这个数据的方法,每个(或大部分)方法都返回 this,这样就能链式调用了。

你要做的事情 jQuery 或者 Zepto 都已经封装得很好了,直接用吧。有兴趣就去研究下它们的源码。

xiahl1990
 • 2
新手上路,请多包涵

问题解决

试试加上这句:document.getElementById(element).tag = tag;

例如:

function $(element){
  document.getElementById(element).tag = tag;
  return document.getElementById(element);
}

实现链式调用

var _document = window.document;

vDom = function (element) {
  return new vDom.prototype.init(element);
}

vDom.prototype = {
  tag : function (element) {
    return _document.getElementsByTagName(element);
  }
}

var init = vDom.prototype.init = function (element) {
  return this;
}

init.prototype = vDom.prototype;

alert(vDom("s_scroll_a").tag("img").length);

这两个函数有联系吗?没看懂你想做什么

宣传栏