0

JavaScript求出两个数组的差集,下面是我实现的方法

function arrayDiffSet(a, b) {

  if ((!a || !a.length) && (b && b.length)) {
    return b
  } else if ((!b || !b.length) && (a && a.length)) {
    return a
  }

  var aMap = {},
    _aMap = {},
    _bMap = {};

  for (var i = 0, length = a.length; i < length; i++) {
    aMap[a[i]] = _aMap[a[i]] = true;
  }

  for (var i = 0, length = b.length; i < length; i++) {
    if (aMap[b[i]]) {
      delete _aMap[b[i]];
    } else {
      _bMap[b[i]] = true;
    }
  }

  return {
    a: Object.keys(_aMap),
    b: Object.keys(_bMap)
  }

}

function generateRandomArray(length, range) {
  var result = [];
  for (var i = 0; i < length; i++) {
    result[result.length] = Math.floor(Math.random() * range);
  }
  return result
}

var a = generateRandomArray(5, 10);
var b = generateRandomArray(10, 10);

console.log('a', a);
console.log('b', b);

console.time('start');
console.log(arrayDiffSet(a, b));
console.timeEnd('start');

----------但是这个方法还有下面两点:
1、扩展性差,如果我需要返回的差集不去重,那需要再重新写一个方法;
2、没有办法对对象数组求差集;

所以在这里想问问各位大神有没有更优的解决方案

2017-03-25 提问

查看全部 2 个回答

3

已采纳

我代码写的不好。

不过求差集好像filter一下就可以了。

var a = generateRandomArray(5, 10);
var b = generateRandomArray(10, 10);

// 不去重
var result = {
  a: a.filter(el => !b.includes(el)),
  b: b.filter(el => !a.includes(el))
}

// 去重
var result2 = {
  a: [...new Set(a)].filter(el => !b.includes(el)),
  b: [...new Set(b)].filter(el => !a.includes(el))
}

// 合并一下
function diffSet(a, b, noDup) {
  if (noDup) {
    a = [...new Set(a)];
    b = [...new Set(b)];
  }
  return {
    a: a.filter(el => !b.includes(el)),
    b: b.filter(el => !a.includes(el))
  }
}

至于对象数组。。。太麻烦了,等你先把这个看明白了再说:lodash.isEqual


不使用ES6:

// 不去重
// 使用indexOf代替includes

a.filter(function(el){
  return b.indexOf(el) == -1;
});

// 去重
// 引入index先对a自身去重

a.filter(function(el, idx){
  return a.indexOf(el) == idx && b.indexOf(el) == -1;
});

推广链接