c++ 变量类型判断

 1. 请问下面这个变量m是什么类型?NOTIFICATION 是一个 struct

class EventSensor;

EventSensor<NOTIFICATION> m;
阅读 3k
评论
  3 个回答

  m 类型为 EventSensor
  <NOTIFICATION> 是用于class内部的变量的类型,也就是m里面某个变量的类型。

  ArrayList<String> mStrList = new ArrayList<String>();
  mStrList.add("string1");
  mStrList.add("string2");
  String s = mStrList.get(1);

  mStrList 的类型为ArrayList

  里面的元素s=mStrList.get(1);的类型为String;