js判断一个数组是否重复

Vision
 • 273

js怎么判断一个数组对象里面有重复的值,并且删除重复的值只保留一个
比如 var arr = [{name:'a'},{name:'b'},{name:'c'},{name:'d'},{name:'a'}] 怎么对比

回复
阅读 7.4k
5 个回答

可以双for循环去找,用第一个和后面挨个对比,重复则删除,在从第二个找,在向后对比,重复则删除

const del = (arr) => {
  for( let i=0;i<arr.length;i++) {
    for(let j=i+1;j<arr.length;j++) {
      if (arr[i].id==arr[j].id) {
        arr.splice(j,1);
        i--;
      }
    }
  }
  return arr;
}

突发奇想写的。。。不知道是否满足所有要求。。。哈哈

方法一:

const del = (arr)=>{
 let map = [];
 for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
  let key = JSON.stringify(arr[i]);
  if(map.includes(key)) {
    arr.splice(i, 1);
    i--;
  } else {
    map.push(key);
  }
 }

 return arr;
}

方法二:

const del = arr=>Array.from(new Set(arr.map(a=>JSON.stringify(a)))).map(a=>JSON.parse(a))

原材料

arr 是一维数组 而且元素是对象。 要处理的内容是该对象下的 name 属性。

var arr = [{name:'a'},{name:'b'},{name:'c'},{name:'d'},{name:'a'}]

处理思路

遍历他,然后在每次遍历的 item 基础上再遍历一次 arr 挨个对比 如果发现重复就留个记录

var logger = (a, b) => {
  console.group('谁重复了?');
  console.log('元素:', a); 
  console.log('下标:', b);
  console.groupEnd(); 
}

// 遍历 
arr.filter((item, idx, its) => {
  // 一旦发现有重复的元素就返回 true (通过 its.some 注意他的两个参数 e 和 idx2)
  // 无重复的过滤掉 
  return its.some((e, idx2) => {
    return (e.name === item.name && idx2 !== idx); 
  });
}).forEach(logger); 

ScreenShot

clipboard.png

temp.indexOf ( arr[i].name ) = -1;

res.push(arr[i]);

数组去重方法比较多,你还可以有更好的方法

// 数组去重
// 有key表示是复杂数组去重,根据数组中对象的属性key来去重
function arrUniq(arr, key) {

if (!Array.isArray(arr) || arr.length < 2) {
  return arr;
}

// 简单数组去重
if (!key) {
  return Array.from(new Set(arr));
}

// 复杂数组去重
var obj = {},
  res = [];

arr.forEach((item) => {
  if (!obj[item[key]]) {
    res.push(item);
    obj[item[key]] = true;
  }
});

return res;

}

你知道吗?

宣传栏