js数组的二分查找性能真的比普通遍历查找性能高吗?

苏子晨
 • 145

都说二分法查找是为了提高性能,可我在实际测试中发现所用时间要比普通遍历高不少
求教是不是代码有问题


function search(arr,dst){
  var l = 0,
    r=arr.length-1;
  //遍历数组
  while(l <= r){
    var m = Math.floor((l+r)/2);//一分为二
    //目标在前半段(0~m-1)
    if(dst<arr[m]){r=m-1;}
    //目标在后半段(m+1~r)
    else if(arr[m]<dst){l=m+1;}
    else{
      //输出结果
      //添加一个判断,确保取到的是第一个目标
      if(arr[m-1]==dst){return m-1;}
      return m;
    }
  }
  //目标不在数组中 
  return -1;
}
var start1 = new Date()

var arr = [1, 2, 4, 6, 7, 9, 19,20, 30, 40, 45, 47,48,49,50,60,80,90,111,122,144,155,166,177,211,222,223,333,444,555,666,777];
console.log(search(arr, 777)); // 10

var end1 = new Date()
console.log(end1-start1)//20ms左右
function sear(arr,dst) {
  for(var i=0;i<arr.length;i++) {
    if(arr[i] == dst) {
      return i;
    }
  }
}

var start2 = new Date()

var arr1 = [1, 2, 4, 6, 7, 9, 19,20, 30, 40, 45, 47,48,49,50,60,80,90,111,122,144,155,166,177,211,222,223,333,444,555,666,777];
console.log(sear(arr1, 777));

var end2 = new Date()
console.log(end2-start2)//不到1ms
回复
阅读 3.3k
3 个回答
Xeira
 • 4.1k
✓ 已被采纳

比较无聊,所以在chrome下的控制台里测试这个代码

function binSearch(arr,dst){
  var l = 0,
    r=arr.length-1;
  //遍历数组
  while(l <= r){
    var m = (l+r)>>1;//一分为二
    //目标在前半段(0~m-1)
    if(dst<arr[m]){r=m-1;}
    //目标在后半段(m+1~r)
    else if(arr[m]<dst){l=m+1;}
    else{
      //输出结果
      //添加一个判断,确保取到的是第一个目标
      if(arr[m-1]==dst){return m-1;}
      return m;
    }
  }
  //目标不在数组中 
  return -1;
}

function normalSearch(arr,dst) {
  for(var i=0, l=arr.length;i<l;i++) {
    if(arr[i] == dst) {
      return i;
    }
  }
}
var arr = [];
for(var i=0;i<10000;i++){
  arr.push(i*3);
}

var arr2 = [1, 2, 4, 6, 7, 9, 19,20, 30, 40, 45, 47,48,49,50,60,80,90,111,122,144,155,166,177,211,222,223,333,444,555,666,777];


console.time("binary search");
for(var i=0;i<100000;i++){
  binSearch(arr, 1665);
}
console.timeEnd("binary search");

console.time("normal search");
for(var i=0;i<100000;i++){
  normalSearch(arr, 1665);
}
console.timeEnd("normal search");

console.time("binary search");
for(var i=0;i<100000;i++){
  binSearch(arr2, 777);
}
console.timeEnd("binary search");

console.time("normal search");
for(var i=0;i<100000;i++){
  normalSearch(arr2, 777);
}
console.timeEnd("normal search");

输出

binary search: 4.886962890625ms
normal search: 35.634033203125ms
binary search: 3.026123046875ms
normal search: 4.693115234375ms

现在看起来二分法的效率已经超过遍历了,所以应该是除法取整这个过程导致了二分法搜索效率的降低

在长度为n的有序数组中查找某一元素:

 • 顺序查找算法:时间复杂度最好的情况是O(1),最差情况为O(N);

 • 折半查找算法(二分法):时间复杂度为logN;

提到性能问题都是针对一定规模的数据量的(你测试的数据量偏少),在平均情况下,折半查找的效率比顺序查找高。

我简单看了下觉得代码问题不大,我在chrome中实际测试了下,确实比普通遍历花的时间要多,二分为5ms以内,普通遍历为1ms内。我觉得问题可能是数据量比较小,二分查找的优势没有体现出来。但是不至于像楼主测试的差一个数量级呀。

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏