JS有没有比较高效的数组去重的方法?

JS数据去重的方法至少有五六种,只是时间复杂度和空间复杂度都不尽人意,有没有比较高效的数组去重的方法?

阅读 13.2k
评论 2017-08-30 提问
  7 个回答

  你都知道5 6种方法了。。。

  我只知道3种。。。

  不过我觉得有一种是比较巧妙的:
  先创建一个对象,然后遍历一次数组,把数组的元素的值作为对象的属性名,并且设置值为true

  比方
  var arr = [1, 3, 3, 1, 5, 2, 1]
  你可以得到这样的一个对象
  a = { "1": true, "3": true, "5": true, "2": true }
  然后你再把对象转变成一个新数组

  如果在数组元素较多的情况下,这种方法循环的次数应该是最少的吧

  评论 赞赏 2017-08-30
   micherwa
   • 5.1k

   用es6的Set对象呗

   var arr = [1,2,3,3,4,5,5];
   var set = new Set(arr);
   var newArr = Array.from(set);
   评论 赞赏 2017-08-31

    Array.prototype.myfilter=function(index){

       var obj={};
       return this.filter(function(item){
        obj[item]=obj[item]||0;
        return obj[item]++<index;
       });

    }
    循环次数为n;
    针对数组保存数据为非对象数据的去重;
    参数index表示删除重复index次数的数据;

    评论 赞赏 2017-08-31
     forGit
     • 156

     感觉这种蛮简单的

     [...new Set([1,1,21,5,4,4,4,4])]
     评论 赞赏 2017-08-31

      哈希算法去重

      Array.prototype.unique = function() {
        // n为hash表,r为临时数组
        var n = {}, r = [];
        for (var i = 0; i < this.length; i++) {
          // 如果hash表中没有当前项
          if (!n[this[i]]) {
            // 存入hash表
            n[this[i]] = true;
            // 把当前数组的当前项push到临时数组里面
            r.push(this[i]); 
          }
        }
        return r;
      }

      可以参考一下这个博客JS数组去重

      评论 赞赏 2017-08-31
       码徒
       • 276
       [...new Set(Arr)]
       评论 赞赏 2017-08-31

        new {} ,set array[k]作为{}的key值

        评论 赞赏 2017-08-31
         撰写回答

         登录后参与交流、获取后续更新提醒