0

JS数据去重的方法至少有五六种,只是时间复杂度和空间复杂度都不尽人意,有没有比较高效的数组去重的方法?

Suzy 64
2017-08-30 提问

查看全部 7 个回答

0

Array.prototype.myfilter=function(index){

   var obj={};
   return this.filter(function(item){
    obj[item]=obj[item]||0;
    return obj[item]++<index;
   });

}
循环次数为n;
针对数组保存数据为非对象数据的去重;
参数index表示删除重复index次数的数据;

推荐答案

13

用es6的Set对象呗

var arr = [1,2,3,3,4,5,5];
var set = new Set(arr);
var newArr = Array.from(set);

推广链接