0

JS数据去重的方法至少有五六种,只是时间复杂度和空间复杂度都不尽人意,有没有比较高效的数组去重的方法?

Suzy 64
2017-08-30 提问

查看全部 7 个回答

0

new {} ,set array[k]作为{}的key值

推荐答案

13

用es6的Set对象呗

var arr = [1,2,3,3,4,5,5];
var set = new Set(arr);
var newArr = Array.from(set);

推广链接