post请求当前文件夹里面的文件出现跨域问题

 $.ajax({
      type: 'POST',
      url: 'list.json',
      success: function(data) {
        var item = '';
        if(t=='m'){
          for (var i = 0; i < data.length; i++) {
            item += '<li class="wheel-item" data-uid="'+data[i].id+'">' + data[i].name + '</li>'
          }
          item += '<li class="wheel-item"></li>'+
              '<li class="wheel-item"></li>'+
              '<li class="wheel-item"></li>'+
              '<li class="wheel-item"></li>'
          $(".wheel-scroll").html(item);
          s = new BScroll(wrapper);
        }else{
          for (var i = 0; i < result.length; i++) {
            item += '<li class="list-item" data-uid="'+result[i].id+'">' + result[i].name + '</li>';
          }
          $(".list").append(item);
          $('.list li').click(function() {
            if (l == 'city') {
              $('.city-name-wrap').html($(this).html());
              getCity($(this).data('uid','p','county'))
            } else {
              $('.county-name-wrap').html($(this).html());
            }
            $('.modal').hide();
          });
        }
      }
    })

图片描述

当前文件夹 咋会有跨域问题呢?

回复
阅读 3.4k
5 个回答

推荐一个npm的包,http-server在指定目录下起一个静态服务器。

问个最蠢的问题。
本地服务器开了没有?看到file:// 这个东西,比较蛋疼。。

只看一个ajax是没什么问题的,我觉得楼上说的很有道理,file://C:这看起来直接请求你的本地去了,你的服务器开了吗

ajax必须在服务器下运行,你肯定是直接打开的本地文件,下载一个本地服务器软件就可以了

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏