(true+false)>2+true 的结果是什么?(JS)

(true+false)>2+true

我看了红书上面有说相加的话,有一个布尔就把布尔先用toString()转换后,再用字符串的规则阿?求详细一点的解释!

回复
阅读 4.6k
3 个回答

当使用 + 的时候,一种是连字符,一种是加法计算,

true + false 显然预期的是加法计算,Number(true) === 1, Number(false) === 0,所以 true + false 的值是1;

同理 2 + true 的值是3

1<3

结果为false

(+)是数值求和,或者字符串拼接;
true + false, 2 + true都是数值求和 => 1 + 0,2 + 1;
1 > 3为false

宣传栏