js 面试 算法题

x丶yong
 • 59

今天面试,考官给了一道算法题,有数组1和数组2,这两个数组都是已经按照从大到小排好序的,然后求两个数组集合的中间数。给出的思路是:要从已排好顺序的数组1和数组2入手,只需要比较数组1和数组2的第一个元素,然后一直循环下去就可以了。然后我的思路就如下代码,但是最后的temp一直是undefined,打了断点也没看懂,有小伙伴能给解释下吗,谢谢啦

    function test(arr1,arr2){
      var arr=[];
      while(arr1.length>0&&arr2.length>0){
        if(arr1[0]>=arr2[0]){
          arr.push(arr1[0]);
          arr1.pop(arr1[0]);
        }else if(arr1[0]<arr2[0]){
          arr.push(arr2[0]);
          arr2.pop(arr2[0]);
        }
      }
      var temp;
      if(arr1.length=0){
        temp=arr.concat(arr2);
      }
      if(arr2.length=0){
        temp=arr.concat(arr1);
      }

      return document.write(temp);
    }
评论
阅读 3.1k
5 个回答
✓ 已被采纳

pop() 方法用于删除并返回数组的最后一个元素,应该是删除第一个元素吧。。。。 shift() 才对

楼主去看看归并排序的合并过程吧

function combine(a1, a2) {
  var a3 = []
  var i = 0
  var j = 0
  var k = 0

  while (i < a1.length && j < a2.length) {
    if (a1[i] > a2[j]) {
      a3[k] = a1[i]
      i++
      k++
    } else {
      a3[k] = a2[j]
      j++
      k++
    }
  }

  while (i<a1.length) {
    a3[k] = a1[i]
    i++
    k++
  }

  while (j<a2.length) {
    a3[k] = a2[j]
    j++
    k++
  }

  return a3
}

比较数组1和数组2的第一个元素,这样只能找到最小的数和最大的数,我不明白,怎么可能找到中间的数。

function getCentralNum(arr1, arr2) {
  var arr = arr1.concat(arr2).sort(function(a, b){
    return a-b;
  }),
  // 中间数的索引值
  i = Math.floor((arr.length-1)/2);

  // 区分合并后的数组长度是偶数还是奇数,偶数返回两个值,奇数返回一个值
  return (arr.length%2 == 0) ? [arr[i], arr[i+1]] : arr[i]
}

注:此方法中对参数没有做校验,默认两个参数都是数组且不为空,需要的话可以加上

宣传栏