go 语法 var ()

凰tu
 • 228
var (
  // DefaultBasicAuthConfig is the default BasicAuth middleware config.
  DefaultBasicAuthConfig = BasicAuthConfig{
    Skipper: DefaultSkipper,
    Realm:  defaultRealm,
  }
)

var () 什么意思

回复
阅读 4.1k
1 个回答
✓ 已被采纳

变量定义。如果有多个变量定义,可以将多个变量用()包裹,这样就不用在每个变量定义的开头都写上var

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏