shell 怎么捕获 git checkout 命令失败场景?

舒克
  • 1.5k

问题描述

在写一个shell脚本,我需要在cd 到某个目录后git checkout 到一个分支。
但是某些情况下,会因为人为修改文件未提交导致git checkout 失败。

请问

我该如果判断 git checkout 是执行失败的?

现在的想法,但是似乎没效果

if (cd abc/ && git checkout master); then
    echo 'ok'
else
    echo 'fail'
fi
回复
阅读 3.7k
2 个回答
cd abc && git checkout master

if [ $? -eq 0 ]; then
  echo "ok"
else
  echo "fail"
fi
kurisu_
  • 73

有更笨的方法...拿到他的输出信息..如果不是切换成功的哪一类语句就认为是切换错误...

宣传栏