js保留两位小数 进位

DaisyInSummer
  • 176

123.120要求结果为123.12
123.121要求结果为123.13
123.128要求结果为123.13

回复
阅读 1.9k
6 个回答
✓ 已被采纳
var a = 123.126
a = Math.ceil(a * 100)/100  // 123.13

四舍五入

var a = 123.126
a = Math.round(a * 100)/100  // 123.13
Math.ceil(123.120*100)   // 12312

Math.ceil(123.123*100)   // 12313
var a = 123.121;
a = Math.round(a*100+4)/100;

建议多看看js基础函数 完全没必要提问 一个很基础的Math函数用法

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
  • 和开发者交流问题的细节
  • 关注并接收问题和回答的更新提醒
  • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏