ngfor怎么指定循环次数

HaRRy__Wong
 • 7
<div class="hot-img-div">
 <div *ngFor="let i of showmusicList;let id = index" (click)="showList(i.discover_id)">
  <div *ngIf="id>2 === false">
   <img src={{i.discover_pic}} class="hot-music-img" >
   <p>{{i.discover_title}}</p>
  </div>
 </div>
</div>

就我想ngfor只循环3次,然后到了3次之后跳出循环,我现在用的是ngif去判断index的下标来的,各位大佬还有什么好办法呢,求助

回复
阅读 8.3k
2 个回答

在HTML中设置的话,可以这样:

let i of showmusicList.slice(0,3)

showmusicList取前三个 这才是数据驱动视图的思想~

宣传栏