v-for循环怎么展示tab下面不同的内容?

ywqs
 • 31

我现在有一个tab切换 上面的标题是发请求回来的数据

<ul id="myTab" class="nav nav-tabs ul-menu">

<li 
v-for="(item,index) in lanmu" 
:class="{active:index == num}"
 @click="tab(index,item.category_id)">{{item.category_name}}</li>

</ul>

clipboard.png
下面是切换是发请求回来的数据

clipboard.png
第一个数据是分为上面两块的
但是后面的tab切换页就只有下面这种样式

clipboard.png
<div id="myTabContent" class="tab-content">

      <div class="tabCon">
          <div v-for="(item) in hotzixun" class="hotzixun">
             <div class="con" v-show='item.category_id!=1'>
              <h4><router-link to="/newinfo" class="goinfo">{{item.news_title}}</router-link></h4>
              <div class="row">
                <div class="col-xs-4 col-md-4 img"><img @click='goinfo' class="zx img-responsive" v-bind:src="item.cover" alt=""></div>
                <div class="col-xs-8 col-md-7 tag">
                  <span v-for="(item, index) in tags" :key="index">
                    {{item.tag_name}}
                  </span>
                        
                </div>
              </div>
            </div>
           </div>
           <!-- <div>
            <img class="er-90 img-responsive" src="../assets/img/er-90.jpg" alt="">
           </div> -->
           <div v-for="(item) in liveList" class="hot-zixun">
            <essence v-bind:src="item.cover" v-bind:tx="item.tx" v-bind:n='item.n' v-bind:h2='item.h2' v-bind:count='item.count' v-bind:data='item.data'
             v-bind:tag='item.tag'></essence>
           </div>
           
        </div>回复
阅读 3.1k
1 个回答

提问,首先要描述清楚问题,其次需要提供完成的代码或者demo,涉及数据的需要提供数据;

你的问题只要代码,并没有数据,无从分析你的问题。

但是可以推测你描述的问题应该是数据引起的,检查下你的数据是否符合判断条件v-show='item.category_id!=1' 又或者hotzixun的数组是否为空

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏