js 给构造函数添加属性

  var Foo = function(){
    this.age = 18;
    this.**getName** = function () {
      console.log('2');
    }
  }
  Foo.**getName** = function () {
    console.log('2');
  }
  

请问一下,这两个getName属性有什么区别吗?

阅读 1.4k
评论
  4 个回答
  • 537

  构造函数里面的属性是添加到实例上面的;Foo.getNameFoo这个对象的属性。
  例如:var foo = new Foo(),此时foo这个实例的getName是构造函数中添加的实例属性,而Foo.getNameFoo对象的属性

   相似问题
   推荐文章