php7 iconv和mb_convert_encoding乱码如何解决?

我已经试了下面多种方式,要么是乱码,要么就报错。

$strInput = "李奡 ad ss ";

//输出正常,无乱码
echo $strInput;

//报错:iconv(): Unknown error
echo iconv('utf-8','gb2312',$strInput);

//乱码
echo iconv('utf-8','gb2312//IGNORE',$strInput);

//乱码
echo iconv('utf-8','GBK',$strInput);

//乱码
echo mb_convert_encoding($strInput,"GBK","UTF-8");

//乱码
echo mb_convert_encoding($strInput,"GBK");

阅读 1.6k
评论
    2 个回答

    文件的编码是否正常?使用notpad+创建一个新文件试试

      相似问题
      推荐文章