window.onresize 触发多次

window.onresize 触发多次

我的浏览器高度高了5像素,onresize 执行5次。页面抖动厉害,有没有办法,同一时间高度扩展5像素,只执行一次onresize

window.onresize = () => {

}
阅读 955
评论
  4 个回答
  • 2.3k

  借助 函数防抖,可以引入 lodash

  import _ from 'lodash'
  window.onresize = _.debounce(function() {
    
  }, 500)

  意思就是,在页面窗口停止变化的500毫秒后,再执行回调函数。