0

gitlab CI 能否做到 这一次跑的测试覆盖率比我上一次跑的测试覆盖率低 就失败。

------------------------------------ 3.21 21:20 ------------------------------------

官网找了一圈没有什么发现。发现这里可以设置正则。
clipboard.png
ci中是可以设置这个正则,来取出job trace中的测试覆盖率,但是这些都是基于我这一次CI跑的值,但并不能取出上一次的,所以是不是想办法拿到这个值,或者拿到管道,存在某个文件里再去对比就能解决这个问题了!

------------------------------------ 3.22 12:20 ------------------------------------

发现了可以通过coverage来获取一次coverage. https://docs.gitlab.com/ee/ci...
并且是可以缓存的,但是缓存的文件打开并没有覆盖率

小哈 184
2019-03-21 提问
0 个回答

撰写答案

推广链接