0

clipboard.png
如图, chrome对于这种格式的图片资源可以正常解析, 3A应该是代表冒号, 但是地址栏中无法解析, 这是什么写法

http3A//cdn2.jianshu.io/assets/web/web-note-ad-side-banner-22096669b4c4b91c3b9266894e951aef.png

tudewutong 1.2k
2019-05-16 提问

查看全部 3 个回答

2

已采纳

css\是指Unicode码,3A指的是:

url是用%

CSS/string

推广链接