0

WX20191010-155452.png
WX20191010-155541.png
WX20191010-155843.png
慢查询日志如下
WX20191010-160329.png
为什么这个查询在IN后面跟300个值后查询显著变慢,应该如何优化呢?

2019-10-10 提问

1 个回答

1
SHOW VARIABLES LIKE 'eq_range_index_dive_limit';

SET eq_range_index_dive_limit=500;

可能是eq_range_index_dive_limit过小,导致Mysql错误预估行数,执行错误的任务计划

推广链接