python如何优雅对数字补位?如1补成"0001",23补成"0023"

现在需要数字补全成四位,如1补成"0001",23补成"0023"。
用python怎样最优雅?

阅读 447
评论
  2 个回答
  • 1.9k
  # 左侧对齐
  >>> '1'.ljust(4,'0')
  '1000'
  # 右侧对齐
  >>> '23'.rjust(4, '0')
  '0023'
   • 7.5k
   s="%04d"%(23)
   # 0023
   
   
   # 或使用format
   "{:0>4d}".format(1)
   # 0001
    撰写回答

    登录后参与交流、获取后续更新提醒