js怎么从一个数组中挑选符合条件的数据,然后赋值给源数组

let arr = [
  {
    num:12
  },
  {
    num:22
  },
  {
    num:18
  }
]

比如现在的条件是筛选出小于20的(最好不要多加一个中间变量)
效果:

console.log(arr) // [12,18]
阅读 133
评论 更新于 3月26日
  2 个回答
  arr = arr.filter(v => v.num < 20).map(v => v.num)
  评论 赞赏 3月26日