bootstrap-table后端分页时候保留多选框的选中状态

前人的代码 bootstrap-table 无法实现 后台分页的情况下 保留当前页的选择状态

查了一下文档 有个maintain 属性 但是加上也没有用 不知道该如何处理

阅读 399
评论
  1 个回答

  `

   // 以下代码解决后台分页无法保存分页选中问题
     var $table = $('#QTable')
     var selectionIds = []
     //选中事件操作数组
     var union = function (array, ids) {
       $.each(ids, function (i, id) {
         if ($.inArray(id, array) == -1) {
           array[array.length] = id;
         }
       });
       return array;
     };
     //取消选中事件操作数组
     var difference = function (array, ids) {
       $.each(ids, function (i, id) {
         var index = $.inArray(id, array);
         if (index != -1) {
           array.splice(index, 1);
         }
       });
       return array;
     };
     var _ = { "union": union, "difference": difference };
     //绑定选中事件、取消事件、全部选中、全部取消
     $table.on('check.bs.table check-all.bs.table uncheck.bs.table uncheck-all.bs.table', function (e, rows) {
       console.log(1111, selectionIds)
       var ids = $.map(!$.isArray(rows) ? [rows] : rows, function (row) {
         return row.id;
       });
       func = $.inArray(e.type, ['check', 'check-all']) > -1 ? 'union' : 'difference';
       selectionIds = _[func](selectionIds, ids);
     });
  

  `

   撰写回答

   登录后参与交流、获取后续更新提醒

   相似问题
   推荐文章