Golang中如何int 16进制转byte再转int

util
 • 3.2k

问题:
已知一段16进制的数0x5AF3ACA48850,需要转成8位的byte字节。存在几个问题:

 • int转byte之后,得到的是[172 164 136 80] 而如何才可以得到这种输出?[]byte{0x17, 0xED, 0x48, 0x94, 0x1A, 0x08, 0xF9, 0x81} 因为需要直接填入到代码中,不能直接写数值。
 • 再转回来的时候,数值对不上了。比如n2,数值0x5AF3ACA48850,转成byte,再转成int,却变成了-1398503344
 • 很奇怪,第一个数pqStr解出来的int值不是0x5AF3ACA48850

代码:

package main 
 
import (   
  "bytes" 
  "encoding/binary" 
  "fmt" 
  "strconv"
) 
 
func int2Str16(n int) string { 
  return strconv.FormatInt(int64(n), 16) 
} 
 
func int2bytes(n int) []byte { 
  x := int32(n) 
 
  bytesBuffer := bytes.NewBuffer([]byte{}) 
  _ = binary.Write(bytesBuffer, binary.BigEndian, x) 
  return bytesBuffer.Bytes() 
} 
 
func bytes2int(b []byte) int { 
  bytesBuffer := bytes.NewBuffer(b) 
 
  var x int32 
 _ = binary.Read(bytesBuffer, binary.BigEndian, &x) 
 
  return int(x) 
} 
 
func main() { 
  // 0x5AF3ACA48850 
 pqStr := string([]byte{0x17, 0xED, 0x48, 0x94, 0x1A, 0x08, 0xF9, 0x81}) // length=8 
 pqByte := []byte(pqStr)                         // [23 237 72 148 26 8 249 129] 
 pqInt := bytes2int(pqByte)                       // 401426580 
 pqStr16 := int2Str16(pqInt)                       // 17ed4894 
 
 fmt.Printf("pqStr16=%+v pqStr=%s pqInt=%+v pqByte=%+vn", pqStr16, pqStr, pqInt, pqByte) 
 
   
 n2 := 0x5AF3ACA48850 // 10进制值=100002620016720 16进制值=0x5AF3ACA48850 
 n2Str16 := int2Str16(n2)  // 5af3aca48850 
 n2Byte := int2bytes(n2)  // [172 164 136 80] 
 n2Int := bytes2int(n2Byte) // -1398503344 
 n2Int16 := int64(n2Int)  // -1398503344 
 fmt.Printf("n2=%v n2Str16=%s n2Byte=%v n2Int=%v n2Int16=%vn", n2, n2Str16, n2Byte, n2Int, n2Int16) 
 
}
回复
阅读 915
1 个回答
  package main 

  import ( 
    "encoding/binary" 
   "fmt") 

  func main() { 
     const x = 0x5AF3ACA48850 

     fmt.Println(int64(x)) 

     var data = make([]byte, 8) 

     // 大端序 我们一般采用的是大端序. 小端序不考虑
     binary.BigEndian.PutUint64(data, uint64(x)) 
     fmt.Println(data) 
     // output: 
     // [0 0 90 243 172 164 136 80] 
     // 小端序 binary.LittleEndian.PutUint64(data, uint64(x)) 
     fmt.Println(data) 
     // output: 
     // [80 136 164 172 243 90 0 0] 
     var bytes = []byte{0, 0, 90, 243, 172, 164, 136, 80} 
     fmt.Println(binary.BigEndian.Uint64(bytes) == uint64(x)) 
    // true
  }

因此:

 1. int转byte之后,得到的是[172 164 136 80] 而如何才可以得到这种输出?[]byte{0x17, 0xED, 0x48, 0x94, 0x1A, 0x08, 0xF9, 0x81} 因为需要直接填入到代码中,不能直接写数值。

int 转 byte 之后,得到的是 [0 0 90 243 172 164 136 80] ,因此填入代码应该是这么写:

 var bytes = []byte{0, 0, 90, 243, 172, 164, 136, 80} 

如果你需要使用16进制写法的话. 你手动算一下就行了,也可以在线工具算一下:

var bytes = []byte{0, 0, 0x5a, 0xf3, 0xac, 0xa4, 0x88,0x50}

你上面的写法的问题在于. 0x5AF3ACA48850 数值太大了,超过了 int32 的最大值,溢出了,应该使用的是 int64 去转换.

还有我转换的结果与你的不相等,不知道是否你的是正确与否

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏