js中如何实现this的深拷贝?

如果使用for循环深度遍历,会导致死循环;
或许可以使用 loadsh库的deepclone来实现,还有什么方式吗,原因是什么?

阅读 314
评论
  5 个回答
  deepCopy (obj) {
      var newobj = obj.constructor === Array ? [] : {};
      if(typeof obj !== 'object'){
        return;
      }
      for(var i in obj){
      newobj[i] = typeof obj[i] === 'object' ? utils.deepCopy(obj[i]) : obj[i];
      }
      return newobj
  }
   相似问题
   推荐文章