js如何把拥有相同项的数组合并?

前端打更人
 • 7

例如:
arr1 = [["26","27"],["28","27"],["22","21"]]
输出结果为[["26","27","28"],["22","21"]]
arr2 = [["26","27","28"],["26","27","28","29"],["22","21"]]
输出结果为[["26","27","28","29"],["22","21"]]

该如何实现呢? 求教!

回复
阅读 2.9k
7 个回答
普拉斯强
 • 2.6k
✓ 已被采纳
function trans(arr) {
 return arr.reduce((list, subList) => {
  const set = list.find(set => {
   return subList.some(num => set.has(num))
  })
  if(set) {
   subList.forEach(set.add.bind(set))
  } else {
   list.push(new Set(subList))
  }
  return list;
 }, [])
 .map(set => {
  return [...set]
 })
}

console.log(trans([["26","27","28"],["26","27","28","29"]]))
console.log(trans([["26","27"],["28","27"],["22","21"]]))
落叶
 • 329

let arr1= [["26","27","28"],["26","27","28","29"]]
Array.from(new Set(arr1.flat()))

无心
 • 4
新手上路,请多包涵
 const arr2 = [["26","27","28"],["26","27","28","29"]];
 [...new Set( arr2.flat(Infinity))]
function merge(data, res=[]) {
      return data.reduce((pre, cur) => {
        let isIntsct = (pre.length + cur.length) === [...new Set([...pre, ...cur])].length;
        !isIntsct ? res.push([...new Set([...pre, ...cur])]) : res.push(cur)
        return res;
      })
    }

暴力法

function check(arr1, arr2) {
  return arr1.some(a1 => arr2.some(a2 => a1 === a2))
}
function merge(arr) {
  const result = []
  for (const a of arr) {
    let merged = false;
    for (const r of result) {
      if (check([...r], a)) {
        a.forEach(item => r.add(item))
        merged = true
      }
    }
    if (!merged) {
      result.push(new Set(a))
    }
    merged = false
  }
  return result.map(s => [...s])
}

这个问题其实是目标不明确,因为是二维数组,再转换到二维数组,但现在例子的规则并不完整,或者适当
比如输入:

arr2 = [["24","25"],["26","27","28"],['25',"26","27","28","29"],["22","21"]]

的输出该是什么?

输出可能1 = [["24","25","29"],["26","27","28"],["22","21"]]
输出可能2 = [["24","25","26","27","28","29"],["22","21"]]
...

一般对于类似的处理是把二级数组转换到一维数组,并去重

for (let i = 1; len = arr.length; i++) {
  const current = arr[i];
  
  for (let j = 0; j < i; j++) {
    const prev = arr[j];
    const newArr = [...new Set(prev.concat(current))];
    
    if (newArr.length !== prev.length + current.length) {
      arr[j] = newArr;
      arr.splice(i, 1);
      i--;
      break;
    }
  }
}
宣传栏