js对数组对象中重复的值进行重命名处理

YGJ
 • 211

有一个数组对象

const arr = [
  {
    name: '小王',
    ...other
  },
  {
    name: '小李',
    ...other
  },
  {
    name: '小王',
    ...other
  },
  {
    name: '小韩',
    ...other
  },
  {
    name: '小李',
    ...other
  }
]

对该数组对象中的name值相同的进行添加序列号的重命名,
name值不同的则不处理
生成结果为

const arrNew = [
  {
    name: '小王1',
    ...other
  },
  {
    name: '小李1',
    ...other
  },
  {
    name: '小王2',
    ...other
  },
  {
    name: '小韩',
    ...other
  },
  {
    name: '小李2',
    ...other
  }
]

目前没有想到比较合适的处理方法,谢谢各位帮助!

回复
阅读 644
1 个回答
✓ 已被采纳
// => [{"name":"小王"},{"name":"小李"},{"name":"小王1"},{"name":"小韩"},{"name":"小李1"}]
demo(arr)

function demo (list) {
 const map = {}
 list.forEach(function (item) {
  map[item.name] = map[item.name] == null ? 0 : map[item.name] + 1
  map[item.name] && (item.name += map[item.name]);
 })
 return list
}
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏