Jinja2的条件渲染和Vue的v-if有什么区别?

CPALyth
 • 60

Jinja2

{% if user.is_authenticated %}
<div class="login_btn fl">
 欢迎您:<em>{{ user.username }}</em>
 <span>|</span>
 <a href="#">退出</a>
</div>
{% else %}
<div class="login_btn fl">
 <a href="login.html">登录</a>
 <span>|</span>
 <a href="register.html">注册</a>
</div>
{% endif %}

vue

<div v-if="username" class="login_btn fl">
  欢迎您:<em>[[ username ]]</em>
  <span>|</span>
  <a href="{{ url('users:logout') }}">退出</a>
</div>
<div v-else class="login_btn fl">
  <a href="{{ url('users:login') }}">登录</a>
  <span>|</span>
  <a href="{{ url('users:register') }}">注册</a>
</div>

为什么说用Jinja2的第一种方案不能生成静态首页html呢?

回复
阅读 901
1 个回答

啊, 我知道了, Jinja2那个要通过web应用程序(如Django, Flask)的模板引擎渲染, 而静态文件一般是放在nginx服务器的, 不会发给web应用程序渲染, 所以Jinja2条件渲染就没法生成静态文件了

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏