vscode md文件预览时空白

ethanYin
  • 125

vscode md(.md/.markdown)文件 预览时空白??(vscode同版本同事的正常)

版本: 1.59.0 (user setup)
提交: 379476f0e13988d90fab105c5c19e7abc8b1dea8
日期: 2021-08-04T23:13:12.822Z
Electron: 13.1.7
Chrome: 91.0.4472.124
Node.js: 14.16.0
V8: 9.1.269.36-electron.0
OS: Windows_NT x64 10.0.19041

预览插件也装了的见截图(点击预览的任何操作都是空白)

image.png

有遇到过这种情况吗

回复
阅读 2.3k
1 个回答

重新安装不行,要重新卸载安装即可 !!!

宣传栏