spring boot有没有好用的拼SQL的库?

xxfaxy
  • 1.4k

比如这样写

Sql sql = new Sql();
sql.setTable("test");
sql.setKV("name", "demo");
sql.where("id", 1);
sql.getUpdateSql();

得到

update test set name='demo' where id=1;
回复
阅读 447
2 个回答

sqlparse感觉还可以,不过语法倒是没这么简洁

jqoo吧,你看看给他的api直接弄出来调

你知道吗?

宣传栏