JS如何对深层嵌套的数组进行增删改查?

WXL570CN
 • 17

问题详情:如题
要求:手撕,当然如果有相关包也可以,我可以去看看源码

const data = [{
  name: '000',
  id: nanoid(),
  child: [
   {
    name: '111',
    id: nanoid(),
    child: []
   }
   ...
  ]
}]

数据类型大概类似上面这种(当然也可以是json数据),每一个元素都有唯一id标识,怎么对它进行增删改查有点头疼。。。

回复
阅读 717
5 个回答

先把这棵树遍历一遍,把树节点拿出来生成一个扁平结构(列表),这个列表里增、改、查都可以解决,毕竟查到了,就可以改,也可以为其添加子节点。不过记得增了子节点之后,这个节点也要放在生成的这个大列表里。

如果想快速查,可以从列表生成一个映射表,用唯一 ID 做键。

如果要删,需要找到要删除的那个节点的父节点,并从其 child 数组中删除去。目前的结构只能通过遍历来查找(当然用列表查还是比较简单),如果如果加一个 parentId 结合映射表,瞬间就找到了。

所以最终可以建立这样一个映射表(示意):

{ id : { node, parentId } }

至于遍历树,参阅:使用递归遍历并转换树形数据(以 TypeScript 为例) - SegmentFault 思否

可以仿造 jsonpath ,在深层嵌套的对象里搜索。

郑可航
 • 1
新手上路,请多包涵

将这样的数组,平铺开来转化为一维数组,每项新增一个parentId这个属性用来记录父级。然后,对一维数组进行正删改查。每次结果就是根据一维数组,输出一个树状结果。

4cwrlswt
 • 0
新手上路,请多包涵

可以采用类dom的搜索方法 把路径找出来 然后采用eval方式修改值

// JS如何对深层嵌套的数组进行增删改查?

const data = [
  {
    name: "111",
    id: 1,
    child: [
      {
        name: "222",
        id: 2,
        child: [],
      },
      {
        name: "333",
        id: 3,
        child: [
          {
            name: "444",
            id: 4,
            child: [],
          },
          {
            name: "555",
            id: 5,
            child: [],
          },
        ],
      },
    ],
  },
  {
    name: "666",
    id: 6,
    child: []
  },
  {
    name: "777",
    id: 7,
  }
];

//1, 扁平结构 数据接口 key值可以 遍历
var arr = []

function fixData (data, status, parent, level=0) {
  //console.log("data: ", data);
  data.length>0&&data.map((item) => {
    var obj = { ...item };
    if (status == 1) {
      obj.parentId = parent.id;
      console.log("itemm: ", obj);
    }

    if ((item.child && item.child == 0) || !item.child) {
      arr.push(obj);
    } else {
      obj.child = [];
      obj.isParent = true;
      obj.level = level+1;
      arr.push(obj);
      fixData(item.child, 1, item, obj.level);
      console.log(item,'item');
      
    }
  });

}
fixData(data)

console.log('arr: ', arr);

//2, 更新数据
var forObj = {}
arr.map(v => {
  forObj[v.id]=v
})
console.log("forObj: ", forObj);
console.log("forObj_findKey: ", forObj["1"]);

// 3,还原数据

async function originData(forObj){
  var arr = []
  Object.keys(forObj).forEach((key)=>{
    console.log(key, forObj[key]);
    arr.push(forObj[key]);
  })
  console.log("arr: ", arr);

  var originObj = {}
  var originArr = []
  var originChildArr = []
  await arr.map(item => {
    if (item.isParent || !item.parentId) {
      originArr.push(item);
    } else {
      originChildArr.push(item);
    }
  })

  console.log(originArr)
  console.log(originChildArr)

  await originChildArr.map(item => {
    originArr.map(v => {
      if(item.parentId == v.id){
        v.child.push(item)
      }
    })
  })
  
  console.log(originArr);

  var eleOriginArr = [...originArr];

  await originArr.map((item,i) => {
     eleOriginArr.map((v)=> {
      if(item.id==v.id)return

      if (item.parentId == v.id) {
        v.child.push(item);
        console.log("iiii: ", i)
        eleOriginArr.splice(i,1)
      }

    })
  });
  console.log("eleOriginArr: ", eleOriginArr);
  
}
originData(forObj);

优化后 =》

// JS如何对深层嵌套的数组进行增删改查?

const data = [
  {
    name: "111",
    id: 1,
    child: [
      {
        name: "222",
        id: 2,
        child: [],
      },
      {
        name: "333",
        id: 3,
        child: [
          {
            name: "444",
            id: 4,
            child: [],
          },
          {
            name: "555",
            id: 5,
            child: [],
          },
        ],
      },
    ],
  },
  {
    name: "666",
    id: 6,
    child: []
  },
  {
    name: "777",
    id: 7,
  }
];

//1, 扁平结构 数据接口 key值可以 遍历
var arr = []

function fixData (data, status, parent, level=0) {
  //console.log("data: ", data);
  data.length>0&&data.map((item) => {
    var obj = { ...item };
    if (status == 1) {
      obj.parentId = parent.id;
      console.log("itemm: ", obj);
    }

    if ((item.child && item.child == 0) || !item.child) {
      arr.push(obj);
    } else {
      obj.child = [];
      obj.isParent = true;
      obj.level = level+1;
      arr.push(obj);
      fixData(item.child, 1, item, obj.level);
      console.log(item,'item');
      
    }
  });

}
fixData(data)

console.log('arr: ', arr);

//2, 更新数据
var forObj = {}
arr.map(v => {
  forObj[v.id]=v
})
console.log("forObj: ", forObj);
console.log("forObj_findKey: ", forObj["1"]);

// 3,还原数据

async function originData(forObj){
  var arr = []
  Object.keys(forObj).forEach((key)=>{
    console.log(key, forObj[key]);
    arr.push(forObj[key]);
  })
  console.log("arr: ", arr);

  var originObj = {}
  var originArr = []
  var originChildArr = []
  await arr.map(item => {
    if (item.isParent || !item.parentId) {
      originArr.push(item);
    } else {
      originChildArr.push(item);
    }
  })

  console.log(originArr)
  console.log(originChildArr)

  await originChildArr.map(item => {
    originArr.map(v => {
      if(item.parentId == v.id){
        v.child.push(item)
      }
    })
  })
  
  console.log(originArr);

  var eleOriginArr = [...originArr];
  await eleOriginArr.map((v,index)=> {
    v.index = index
    originObj[v.id] = v;
  })
  console.log("originObj: ", originObj);
  await originArr.map((item,i) => {
    var targetObj = originObj[item.id+""]
    if(targetObj.parentId){
      var objj = originObj[targetObj.parentId + ""];
      if (objj) {
        originArr.splice(i, 1);
        objj.child.push(targetObj);
      }
    }

  })
  console.log("originArr: ", originArr);  //await originArr.map((item,i) => {
  //   eleOriginArr.map((v)=> {
  //    if(item.id==v.id)return

  //    if (item.parentId == v.id) {
  //      v.child.push(item);
  //      console.log("iiii: ", i)
  //      eleOriginArr.splice(i,1)
  //    }

  //  })
  //});

  console.log("eleOriginArr: ", eleOriginArr);
  
}
originData(forObj);
你知道吗?

宣传栏