js 数组筛选问题?

Miracle
 • 7
江苏
linkData: [
  { source: '部门名称1_1', target: '部门名称2_3' },
  { source: '部门名称1_1', target: '部门名称2_4' },
  { source: '部门名称1_1', target: '部门名称2_7' },
  { source: '部门名称1_4', target: '部门名称2_1' },
  { source: '部门名称1_4', target: '部门名称2_6' },
  { source: '部门名称1_7', target: '部门名称2_9' },
  { source: '部门名称1_7', target: '部门名称2_1' },
  { source: '部门名称1_9', target: '部门名称2_2' },
  { source: '部门名称1_10', target: '部门名称2_8' },
  { source: '部门名称1_11', target: '部门名称2_11' },
  { source: '部门名称1_12', target: '部门名称2_2' },
  { source: '部门名称2_3', target: '部门名称3_6' },
  { source: '部门名称2_2', target: '部门名称3_4' },
  { source: '部门名称2_8', target: '部门名称3_5' },
  { source: '部门名称2_8', target: '部门名称3_9' },
  { source: '部门名称2_11', target: '部门名称3_9' },
],

如图这样的一个数组,假定选择target为部门名称3_9的这条属性,他的source为部门名称2_11,而以部门名称2_11为target的是部门1_11,如何筛选出部门名称2_11,部门名称1_11这样一个数组合集呢?

回复
阅读 1.1k
3 个回答
✓ 已被采纳

这个数据不是树结构啊,部门名称3_9 有 2 个 source部门名称2_8部门名称2_11

graph BT
  2_3((2_3)) --> 1_1((1_1))
  2_4((2_4)) --> 1_1((1_1))
  2_7((2_7)) --> 1_1((1_1))
  2_1((2_1)) --> 1_4((1_4))
  2_6((2_6)) --> 1_4((1_4))
  2_9((2_9)) --> 1_7((1_7))
  2_1((2_1)) --> 1_7((1_7))
  2_2((2_2)) --> 1_9((1_9))
  2_8((2_8)) --> 1_10((1_10))
  2_11((2_11)) --> 1_11((1_11))
  2_2((2_2)) --> 1_12((1_12))
  3_6((3_6)) --> 2_3((2_3))
  3_4((3_4)) --> 2_2((2_2))
  3_5((3_5)) --> 2_8((2_8))
  3_9((3_9)) --> 2_8((2_8))
  3_9((3_9)) --> 2_11((2_11))
  classDef cur fill:#9370DB,color:#fff
  class 3_9,2_8,2_11,1_10,1_11 cur

所以这里再给个广搜遍历所有能到达的 source

const sourcesMap = linkData.reduce((map, { source, target }) => ((map[target] ??= []).push(source), map), {})

const bfs = target => {
 if (!sourcesMap[target]) return [target]
 const res = new Set([target])
 let cur = [...sourcesMap[target]]
 do {
  const pre = cur
  cur = []
  for (const source of pre) {
   if (!res.has(source)) {
    res.add(source)
    if (sourcesMap[source])
     cur.push(...sourcesMap[source])
   }
  }
 } while (cur.length)
 return [...res]
}

bfs('部门名称3_9')
// ['部门名称3_9', '部门名称2_8', '部门名称2_11', '部门名称1_10', '部门名称1_11']
linong
 • 26.3k
北京

递归,伪代码。找到了就用source继续找,找不到就算结束。

deepFind(value = '3_9'){
  const result = list.find(value);
  if(result){
    return [result, ...deepFind(result.source)];
  }else {
    return [];
  }
}
边城
 • 55.5k
四川
补充代码
// 循环解法
function getPath(list, targetName) {
  const result = [];
  let target = `部门名称${targetName}`;
  while (target) {
    const it = list.find(it => it.target === target);
    if (it) { result.unshift(it); }
    target = it?.source;
  }
  return result;
}

// 递归解法
function getPathRecurse(list, targetName) {
  var it = list.find(it => it.target === targetName);
  return it ? [...getPathRecurse(list, it.source), it] : [];
}

console.log(getPath(linkData, "3_9"));
console.log(getPathRecurse(linkData, "部门名称3_9"));

顺便提一下,存在两个 target3_9 的,应该是有误吧。如果存在多条路径,这个问题处理起来可就麻烦多了。


下面的原回答,代码就是个意思
方法一,递归
function find(list, target, result = []) {
  var it = list.find(it => it.target === `部门名称${target}`);
  return it ? result : find(list, it.target, [it, ...result]);
}

const result = find(linkData, "3_9");
方法二,循环
const result = [];
let target = "3_9";
while (target) {
  const it = list.find(it => it.target === `部门名称${target}`);
  if (it) { result.unshift(it); }
  target = it;
}

都是伪代码,没验证,懒得自己去做数据。下次问问题记得到数据以代码(文本)的形式贴出来。

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏