js 数组的处理?

  let arr = [
   { areaId: 43, areaLevel: 0, areaName: "湖南" },
   { areaId: 4301, areaLevel: 1, areaName: '长沙' },
   { areaId: 430102, areaLevel: 2, areaName: '芙蓉' },
   { areaId: 430103, areaLevel: 2, areaName: '天心' },
   { areaId: 4303, areaLevel: 1, areaName: '湘潭' },
   { areaId: 430302, areaLevel: 2, areaName: '雨湖' },
   { areaId: 430304, areaLevel: 2, areaName: '岳塘' }
  ];

根据areaLevel 来过滤
想得到

  let arr = [
   { areaId: 430102, province: "湖南", city: "长沙", area: "芙蓉" },
   { areaId: 430103, province: "湖南", city: "长沙", area: "天心" },
   { areaId: 430302, province: "湖南", city: "湘潭", area: "雨湖" },
   { areaId: 430304, province: "湖南", city: "湘潭", area: "岳塘" },
  ];

麻烦各位大佬帮忙看看

回复
阅读 1.5k
5 个回答
let areanames = arr.reduce((o, item) => ((o[item.areaId] = item.areaName), o), {})
arr.filter(i => i.areaLevel == 2).map(i => {
  let areaId = i.areaId
  return {
    areaId: areaId,
    province: areanames[String(areaId).slice(0, 2)] || '',
    city: areanames[String(areaId).slice(0, 4)] || '',
    area: i.areaName
  }
})
console.log("结果", demo(arr))

function demo (data) {
 const nameMap = data.reduce(function (info, item) {
  info[item.areaId] = item
  return info
 }, {})

 let result = data.filter(function (item) {
  return item.areaLevel===2
 })

 result = result.map(function (item) {
  const provinceId = String(item.areaId).slice(0, 2)
  const cityId = String(item.areaId).slice(0, 4)
  return {
   areaId: item.areaId,
   province: nameMap[provinceId]?.areaName,
   city: nameMap[cityId]?.areaName,
   area: item.areaName 
  }
 })
 return result
}
var areaIdArray = [];
var provinceArray = [];
var cityArray = [];
for (var a = 0; a < arr.length; a++) {
  var areaObj = {}
  if (arr[a].areaLevel == 2) {
    areaObj.areaId = arr[a].areaId
    areaObj.area = arr[a].areaName
  }
  if (JSON.stringify(areaObj) != '{}') {
    areaIdArray.push(areaObj)
  }

}
for (var l = 0; l < areaIdArray.length; l++) {
  for (var al = 0; al < arr.length; al++) {
    var provincenum = String(areaIdArray[l].areaId).slice(0, 2)
    var provinceObj = {};
    var cityObj = {};
    if (arr[al].areaId == Number(provincenum)) {
      provinceObj.province = arr[al].areaName
    }
    if (JSON.stringify(provinceObj) != '{}') {
      provinceArray.push(provinceObj)
    }
    var citynum = String(areaIdArray[l].areaId).slice(0, 4)
    console.log(citynum)
    if (arr[al].areaId === Number(citynum)) {
      cityObj.city = arr[al].areaName
    }
    if (JSON.stringify(cityObj) != '{}') {
      cityArray.push(cityObj)
    }
  }
}
var areaArray = [];
for (var A = 0; A < areaIdArray.length; A++) {
  for (var P = 0; P < provinceArray.length; P++) {
    var areaObj = {}
    if (A == P) {
      areaObj.areaId = areaIdArray[A].areaId
      areaObj.province = provinceArray[P].province
      areaObj.area = areaIdArray[A].area
    }
    if (JSON.stringify(areaObj) != '{}') {
      areaArray.push(areaObj)
    }

  }
}
var arrArray = []
for (var A = 0; A < areaArray.length; A++) {
  for (var C = 0; C < cityArray.length; C++) {
    var arrObj = {}
    if (A == C) {
      arrObj.areaId = areaArray[A].areaId
      arrObj.province = areaArray[A].province
      arrObj.city = cityArray[C].city
      arrObj.area = areaArray[A].area
      console.log(arrObj)
    }
    if (JSON.stringify(arrObj) != '{}') {
      arrArray.push(arrObj)
    }

  }
}
console.log(areaArray)
let resultData = arr.filter(item =>item.areaLevel === 2).map(item => {
  let {areaName,areaLevel,...tempItem} = item;
  tempItem.area = areaName;
  return tempItem
})
arr.forEach((item,index) => {
  resultData.forEach((subitem,subindex) => {
   if(item.areaLevel === 0) {
    subitem.province = item.areaName
   }
   if(String(item.areaId) === String(subitem.areaId).slice(0,4)) {
    subitem.city = item.areaName
   }
  })
})
console.log(resultData,'resultData')
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
推荐问题
宣传栏