flutter可以实现横屏全屏吗?


flutter去掉底部栏和顶部状态栏后,横屏在摄像头一侧会出现黑边,有方法解决去掉黑边,实现全屏吗?

阅读 2k
1 个回答

SystemChrome.setEnabledSystemUIOverlays([]);

代码如下:

@override
 void dispose() {
    SystemChrome.setEnabledSystemUIOverlays(SystemUiOverlay.values);
  super.dispose();
 }
  
 @override
 initState() {
   SystemChrome.setEnabledSystemUIOverlays([]);
  super.initState();
 }
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
推荐问题
宣传栏