chrome

Google Chrome是一个由Google开发的网页浏览器。相应的开源计划名为Chromium,其采用BSD许可证授权并开放源代码,但Google Chrome本身并非自由软件,也未开放源代码。其代码是基于其他开放源代码软件所撰写,包括...[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. 樊一 +88
  2. Jiavan +85
  3. peilipeili +25
  4. 搁浅 +25
  5. 小白 +25
  6. NoSay +19
  7. 江南一点雨 +19
  8. erakon +15
  9. xzavier +15
  10. 望舒 +14