chrome

Google Chrome是一个由Google开发的网页浏览器。相应的开源计划名为Chromium,其采用BSD许可证授权并开放源代码,但Google Chrome本身并非自由软件,也未开放源代码。其代码是基于其他开放源代码软件所撰写,包括...[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. keywords +108
  2. linong +68
  3. MudOnTire +67
  4. 小石头若海 +44
  5. civerzhu +33
  6. 再见尼克 +27
  7. Carl +25
  8. zero +17
  9. 苏生不惑 +17
  10. 夕水 +16