chrome

Google Chrome是一个由Google开发的网页浏览器。相应的开源计划名为Chromium,其采用BSD许可证授权并开放源代码,但Google Chrome本身并非自由软件,也未开放源代码。其代码是基于其他开放源代码软件所撰写,包括...[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. XXHolic +12
  2. JenK +10
  3. 寒水寺一禅 +5
  4. 再见尼克 +5
  5. Carl +5
  6. 小魔童哪吒 +3
  7. pandoralink +1
  8. hfhan +1
  9. 相门城下 +1