chrome

Google Chrome是一个由Google开发的网页浏览器。相应的开源计划名为Chromium,其采用BSD许可证授权并开放源代码,但Google Chrome本身并非自由软件,也未开放源代码。其代码是基于其他开放源代码软件所撰写,包括...[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. 冯恒智 +27
  2. 疯狂的技术宅 +27
  3. 罗坤 +26
  4. 凤梨豪 +25
  5. xzavier +24
  6. ipromise +23
  7. Java3y +18
  8. 苏生不惑 +17
  9. ahwwh +16
  10. Developer +13