chrome

Google Chrome是一个由Google开发的网页浏览器。相应的开源计划名为Chromium,其采用BSD许可证授权并开放源代码,但Google Chrome本身并非自由软件,也未开放源代码。其代码是基于其他开放源代码软件所撰写,包括...[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. juststart_LIC +26
  2. 苏生不惑 +23
  3. 童欧巴 +16
  4. 唯一丶 +15
  5. xzavier +12
  6. 我爱静静 +11
  7. fefe +11
  8. 悬炫321 +11
  9. Carl +11
  10. 樊一 +10