html

超文本标记语言(英文:HyperText Markup Language,HTML)是为“网页创建和其它可在网页浏览器中看到的信息”设计的一种标记语言。[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. 浪里行舟 +1983
  2. alienzhou +876
  3. XboxYan +551
  4. Lion +537
  5. guanghua +440
  6. Deguang +274
  7. Nero +265
  8. jianwenjuan +196
  9. 最好的陪521yyf +195
  10. keywords +185