java-ee

Java EE(Java Platform,Enterprise Edition)是sun公司推出的企业级应用程序版本。这个版本以前称为 J2EE。能够为我们帮助开发和部署可移植、健壮、可伸缩且安全的服务器端 Java 应用程序。Java EE 是在 Java S...[ 百科 ]