json

JSON(JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式。 易于人阅读和编写。同时也易于机器解析和生成。 它基于JavaScript Programming Language, Standard ECMA-262 3rd Edition的一个子集。 JSON采用...[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. 苏南 +101
  2. yuanxiaowa +36
  3. Xeira +26
  4. Yujiaao +26
  5. Shurlormes +16
  6. Chelly +12
  7. yc8332 +11
  8. 原罪 +10
  9. myskies +10
  10. zhouzhou +8