mp3

动态图像专家组-1或动态图像专家组-2 音频层III(MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III),经常称为MP3,是当今相當流行的一种数字音频编码和有损压缩格式,它被设计来大幅降低音频数据量,而对于大多数用户的聽覺感...[ 百科 ]

标签排行榜 本月 · 全部

 1. zhangming +1
 2. ankadada +1

标签名人榜

 1. chekun +26
 2. 墨言 +21
 3. 王子亭 +21
 4. wnow20 +7
 5. GreenJujube +5
 6. huxianqiu2006 +3
 7. persona +2
 8. flycumt +2
 9. garyly +2
 10. 子力网络_伟 +2