python

Python(发音:英[ˈpaɪθən],美[ˈpaɪθɑ:n]),是一种面向对象、直译式电脑编程语言,也是一种功能强大的通用型语言,已经具有近二十年的发展历史,成熟且稳定。它包含了一组完善而且容易理解的标准库,能够轻松完...[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. 李毅 +69
  2. 然后去远足 +55
  3. Fisher_Wong +55
  4. huisexiaochou +53
  5. phplife +35
  6. 飞龙 +32
  7. 薛定谔的猫 +31
  8. 夜雨雾深 +27
  9. Harpsichord1207 +27
  10. Ruter +27