rabbitmq

RabbitMQ是流行的开源消息队列系统,用erlang语言开发。RabbitMQ是AMQP(高级消息队列协议)的标准实现。[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. tfzh +55
  2. 和耳朵 +8
  3. 程序员内点事 +8
  4. 蘑菇菌 +5
  5. 武培轩 +3
  6. macrozheng +3
  7. 大军 +3
  8. 小小的太阳 +3
  9. EricLv +3
  10. mylxsw +3